Drenthe gaat aan de slag met een businesscase en een behoeftepeiling

20 juni 2024

Netwerk Dementie Drenthe start dit jaar met twee maatwerktrajecten. Met het eerste traject, een maatschappelijke businesscase, starten ze in juni. Dit traject richt zich op het onderwerp ‘door blijven werken als thuis wonen niet meer lukt’ bij mensen met dementie op jonge leeftijd.

Businesscase

Landelijk zijn er rond de 15.000 mensen die de diagnose dementie op jonge leeftijd krijgen. In Drenthe zijn er momenteel zo’n 700 jonge mensen met dementie. Volgens de prognose van Alzheimer Nederland zijn dit er 1085 in 2040.

Als je zelfstandig woont en werkt, en je op jonge leeftijd geconfronteerd wordt met dementie, heeft dit een grote impact op je sociale leven. Als vervolgens de moeilijke keuze gemaakt moet worden om niet meer zelfstandig thuis te kunnen wonen en te verhuizen naar een verpleeghuis, heeft dit als gevolg dat ook alle invulling van de dagen moet gebeuren binnen de muren van het verpleeghuis.

Met deze business case wil het netwerk inzicht krijgen in de kosten en baten van onder andere personele inzet. Wat zijn eigenlijk de kosten voor de doelgroep jonge mensen met dementie, die wonen in een verpleeghuis en mee willen blijven doen in de samenleving? Met de uitkomsten van deze Drentse maatschappelijke businesscase wil het netwerk het gesprek aangaan met de gemeenten (Drenthe breed) en het zorgkantoor. De stip op de horizon voor de lange termijn is dat het niet alleen in Drenthe maar in het gehele land mogelijkheden gaat bieden voor de specifieke vraag en behoefte van de doelgroep.

Behoeftepeiling

Het tweede traject heeft de titel ‘Behoeftepeiling dagactiviteiten en daginvulling van inwoners met dementie en een niet-westerse migratieachtergrond woonachtig in de gemeente Emmen’. Het netwerk start met dit traject in augustus.

In de gemeente Emmen wordt het als lastig ervaren om een juiste manier van daginvulling te vinden voor iemand met dementie met een niet-westerse migratieachtergrond. Dit komt naar voren uit gesprekken met een klein aantal mantelzorgers, en met een aantal betrokken professionals. Ook de sleutelfiguren uit de regio Emmen, vanuit Pharos, geven aan dat in de gemeente Emmen onderzoek naar vervolgstappen nodig is om op te halen welke behoeft aan ondersteuning er is voor inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond en dementie.

Door middel van het ophalen van informatie en het toetsen van de aanbevelingen zal de behoefte voor dagactiviteiten en daginvulling in beeld gebracht worden en wordt de match met bestaand aanbod of nieuw aanbod duidelijk. Op basis hiervan worden realistische aanbevelingen gedaan om het dementieaanbod gericht op dagactiviteiten, daginvulling en respijtzorg voor thuiswonende inwoners van Emmen met dementie en een niet-westerse migratieachtergrond te laten matchen met de behoeften en de mogelijkheden.

Deze uitkomsten moeten zorgen voor een bewustwording op het thema en bijdragen aan het creëren van draagvlag voor de invulling van het vervolgtraject.

Beide aanvragen zijn in te zien op de pagina maatwerktrajecten.